Portal de comunicació del Bages, Berguedà i Solsonès

Semblances i diferències entre cau, esplai i mijac

Logos d'ESPLAC, MEG i MIJAC

ALBA FLETA 04/11/15

L'educació en el lleure ja sigui en caus, esplais o mijacs és el moviment juvenil més estès a Catalunya i en concret a les comarques centrals, però quines són les diferències entre les principals associacions dedicades al lleure? Intentem respondre a aquesta pregunta tot desgranant els diferents aspectes a tenir en compte.
Quines associacions trobem al Bages, al Berguedà i al Solsonès? i a Catalunya?
A Catalunya hi ha més de 800 entitats d'educació en el lleure repartides pel territori, us mostrem uns gràfics on es veu el nombre d'esplais, caus i mijacs i a quina entitat federativa pertanyen segons diferents àrees geogràfiques.

Gràfics d'elaboració pròpia. Dades extretes del cercador d'entitats d'educació en el lleure de www.gencat.cat

El projecte educatiu, els valors o la manera com s'organitza l'associació són aspectes que ens donen pistes de com són, com funcionen aquestes entitats i quines diferències hi ha entre elles. A continuació analitzem amb més profunditat Minyons Escoltes i Guies (MEG), Esplais Catalans (ESPLAC) i el Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catlòlica Catalanobalear (MIJAC), ja que són les entitats amb més presència al conjunt del Bages, el Berguedà i el Solsonès

MEG, ESPLAC i MIJAC, què són i d'on sorgeixen?

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) és una associació creada l'any 1977 i que actualment té uns 150 agrupaments a Catalunya i uns 15.000 infants afiliats. Cal recordar que MEG forma part de la Federació Catalana de l'Escoltisme i el Guiatge  lligada al Moviment Scout Mundial on valors com el servei, entès com a servei a la comunitat,  o el respecte i sintonia amb la natura són molt presents i remarcats.
MEG, doncs, ve de lluny, l'any 1945 es va fundar el Consell de la Institució Catalana de l'Escoltisme que va tenir activitat durant uns anys en la clandestinitat, el 1956 però es va crear la Delegació Catalana de l'Escoltisme del Bisbat de Barcelona cosa que va permetre a alguns moviments, sobretot catòlics, emparar-se en la legalitat com a moviment de l'església. Cada Diòcesi va crear la seva Delegació diocesana d'Escoltisme, i  en ajuntar-se les de tots els Bisbats catalans es va crear Minyons Escoltes. Cal recordar que fins al 1977 nois i noies fan la seva activitat en associacions separades.
Un canvi en els estatuts de La germanor de les noies Guies, entitat nascuda l'any 31, que permetia als agrupaments confessionals associar-se entre ells  va provocar la separació definitiva dels agrupaments catòlics que eren la majoria i que van crear Guies Sant Jordi. Les dues entitats (Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi) van funcionar de forma paral·lela fins que van decidir fusionar-se el 1977 en una entitat mixta, sorgí així, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Avui en dia MEG té la seva pròpia escola de formació de base voluntària.
Cal destacar que actualment MEG està en procés d'elaboració d'una proposta per ajuntar-se amb Escoltes Catalans.

Esplais Catalans (ESPLAC) és una associació de caire progressista nascuda l'any 1982. A Catalunya actualment hi ha 150 esplais repartits entre 61 poblacions catalanes que pertanyen a ESPLAC. Esplais catalans posen èmfasi en el valor del voluntariat i la laïcitat i en la seva voluntat de transformació social.
Es funda l'any 1982 amb el propòsit de ser un referent dels esplais laics i progressistes de Catalunya. Al 1993 es crea Entorn per gestionar els serveis professionals i en la voluntat de mantenir el valor del voluntariat dins Esplais Catalans. També es va fundar L'Escola lliure el Sol per a formar monitors i monitores. Amb aquests actors es configurà el Moviment Laic Progressista (MLP) on s'emmarca ESPLAC. L'MLP “promou el lliure pensament des de la ciutadania activa per aconseguir les més altes cotes de felicitat personal i pública” i es defineix com “una eina per la transformació en profunditat de la societat”.  Aquest moviment agrupa avui en dia 180 associacions. Acció Escolta de Catalunya també forma part de l'MLP, així com Dones en Xarxa o l'Associació de Casals de Joves de Catalunya(http://espai.casaldejoves.org/casalsdejoves/)
Cal remarcar que Esplais Catalans forma part de l'ECYC (http://www.ecyc.org/) una confederació internacional de grups de joves.

El Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica Catalano-Balear(MIJAC) neix l'any 1975 com a agrupació d'esplais cristians molt lligats a l'Església i a les diòcesis catalanes. Actualment té 34 esplais entre Catalunya i les Illes Balears.
El MIJAC és un moviment especialitzat coordinat en el Consell català de moviments especialitzats que pertany Acció Catòlica. La seva història es remunta als anys 50 quan simplement hi havia diferents grups d'infants i joves repartits per algunes parròquies de les diòcesis de Catalunya i les Balears, eren grups d'estudi sobre temes de formació, colònies d'estiu, etc. L'edició de la revista MIJAC va ser el primer pas cap a la coordinació d'aquests grups de joves. Pels volts dels 70 i sota la recomanació del prevere de la Diòcesi de Barcelona, Enric Grases, els grups esmentats es van posar en contacte amb el Moviment Internacional d'Apostolat dels Nens (MIDADE), i així van conèixer de l'existència d'un moviment d'infants a algunes diòcesis espanyoles, el “Movimiento Júnior”. EL MIDADE és “un moviment d'evangelització i d'educació popular que treballa pel creixement humà i cristià dels nens per preparar-los a un compromís apostòlic com a joves adults”.
L’any 1975 la proposta de l'arquebisbe Narcís Jubany de crear un moviment a nivell catalanobalear va ser acceptada per alguns grups de les diòcesis de Barcelona i Girona, així es va crear el MIJAC, amb els mateixos objectius que el MIDADE.

Quin és l'objectiu de la seva activitat?

La missió de MEG és “educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones conscients, actives i compromeses amb la societat.”

ESPLAC es defineix com a associació “d’esplais laica i progressista que treballem des del voluntariat per a la transformació social en base els drets dels infants, mitjançant l’educació popular”. Remarquen que “l’enfortiment i la participació dels esplais” és la seva raó de ser.

MIJAC el que  pretén és potenciar la presència i veu de l'infant, oferint-li l'oportunitat per a què, a través dels jocs i les activitats que fa al seu grup, actuï al barri o poble on viu, a l'escola, a la parròquia, a la família, a la colla d'amics... i així transformar-lo i millorar-lo tenint sempre com a referència la figura de Jesús”.

Amb quin mètode o projecte eduquen?

El projecte educatiu és la manera d'entendre l'educació en el lleure de cada associació. Consisteix en un ideari general sobre l'educació i valors que han de rebre els infants i com els han de rebre. Aquest projecte educatiu marcarà en certa manera les activitats que es desenvoluparan, des dels jocs o dinàmiques que es fan dia a dia al cau o esplai fins a la forma com es prenen les decisions dins de l'associació, com seran les formacions que es fan, etc.

La proposta educativa de MEG és el mètode escolta i guia que es basa en primer lloc en “La llei escolta i guia, una proposta de valors comuna a l’escoltisme i el guiatge arreu del món.” La promesa és “un compromís que cada escolta i guia pren cap a ell mateix, cap al país i cap al seu desenvolupament espiritual per treballar, dia a dia, per ser millor persona.” Per últim, la llei escolta i guia utilitza una metodologia concreta, la pedagogia del projecte.
A més, la seva tasca educativa es concreta en tres opcions o angles d’actuació: país, persona i educació per a l’espiritualitat; i es caracteritza per uns trets qualitatius que anomenem dinamismes que són: el petit grup, el progrés personal, el joc institucional, la fraternitat universal i el compromís.

En el cas d'ESPLAC el projecte educatiu es presenta com quelcom més dinàmic i en continu moviment i renovació, ja que asseguren que sempre amb l’objectiu d’enfortir els esplais i donar-los eines per a encarar nous reptes, cada any es proposen nous eixos i línies de treball que amplien i aprofundeixen en el projecte educatiu. Tot i això sí que dibuixen uns eixos principals que són: participació, treball amb adolescents, treball amb famílies, relleu generacional als esplais, diversitat, laïcitat, educació ambiental i finançament ètic.

En el Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica es treballa fonamentalment amb el mètode de Revisió de la Vida (RdV). Es parteix de “la vida i acció dels infants i de la vida i opció dels/les animadors/es”. Tot això ho analitzen “a la llum de l’Evangeli” per treure'n “compromisos concrets per anar avançant en la militància cristiana”. El mètode de RdV passa per tres punts imprescindibles: veure, és a dir, ser conscient d'una situació o posicionar-se, jutjar, “contrastar la situació amb l'evangeli” i actuar, que pot ser prendre un compromís o començar una acció.

Com s'organitzen?

En el dia a dia els agrupaments de MEG s'organitzen per branques d'edat. El màxim òrgan de decisió és el Consell d'Agrupament, on hi són totes les persones que fan de caps. També hi ha persones que voluntàriament poden tenir diferents càrrecs, com, per exemple, caps d'agrupament, secretari/a, responsable pedagògic, animador/a de l'espiritualitat etc. Cada agrupament desenvolupa el seu propi projecte educatiu, adaptat a l’entorn on es troba i en funció de les seves necessitats i característiques concretes.
A escala territorial els agrupaments es distribueixen en vuit demarcacions que compten amb diversos espais de decisió on participen els representants dels agrupaments, com la Taula de Caps d’Agrupament, Taula Pedagògica, Taula de Secretaris/es i Administradors/es, etc. Territorialment MEG s’organitza en vuit demarcacions, l’òrgan de decisió d’aquestes és l'Assemblea de demarcació.
El màxim espai de participació a nivell nacional és l'Assemblea General on pot assistir tothom qui tingui una tasca voluntària en un agrupament i sigui major d'edat. Les seves funcions són aprovar l’estat de comptes, la memòria de curs, els pressupostos generals, etc., així com escollir els càrrecs de la Taula Executiva. El Comissariat general vetlla pel progrés de l’associació i desenvolupa les línies generals aprovades per l'Assemblea General. També existeix La Taula Pedagògica General que és la responsable de la qualitat pedagògica de l’associació. Per últim la Taula de Secretaris i Administradors és l'òrgan que vetlla per la bona gestió i administració de l’associació. Tots els càrrecs s'escullen de forma assembleària.

Localment els esplais d'ESPLAC no tenen una manera fixa d'organitzar-se i cada esplai és autònom per realitzar el seu projecte.
ESPLAC es divideix en deu sectors geogràfics, la funció dels sectors és “articular la representació dels esplais en els assumptes de l’associació, promoure l’intercanvi i la coordinació dels esplais d’un mateix territori i facilitar el treball de cadascun d’ells. L'espai de decisió territorial són les Assemblees generals dels Sectors Geogràfics on “s'aprova la memòria, el balanç, les línies d’actuació, el pressupost i les persones que formaran l’Equip general del Sector”.
L'òrgan de més participació i decisió d'Esplais Catalans és l'Assemblea general d’Esplais Catalans que està formada per tots els esplais d’ESPLAC i és on s’aprova principalment: la memòria, el balanç, les línies d’actuació, el pressupost i les persones que formaran l’Equip de Direcció. L'Assemblea general extraordinària econòmica té la funció de revisar i aprovar el balanç econòmic de l’exercici anterior. Finalment el Gran comitè és on es proposen, es discuteixen i s’aproven línies de treball, accions i projectes concrets. Hi són representats tots els òrgans de decisió i els espais de treball de l’associació. Se celebren un mínim de dos Grans comitès a l’any, un dels quals en format de cap de setmana, que anomenem Trobada de Dirigents. A més, dins d'ESPLAC s'estableixen diferents comissions en diferents formats per treballar en projectes concrets com la Comissió de Gènere o la Comissió Reduint Petjada. Tots els càrrecs són escollits democràticament.

El MIJAC té una organització a dos nivells: el dels infants i el dels animadors i animadores que estan contínuament coordinats, aquests dos nivells són presents tan localment com nacional. Pel que fa als animadors, es diferencia entre, els militants els quals col·laboren en el funcionament del moviment i els animadors en l’etapa d’iniciació els quals encara estan rebent formació sobre el moviment i el seu funcionament. En cada grup de joves de cada localitat el miniequip (consiliari, responsable de centre i iniciador-formador) és qui condueix les reunions d’animadors, i guia a l’equip d’animadors. Els nens formen grups per edats. Territorialment el MIJAc s'organitza entorn de sis diòcesis entre Catalunya i les Illes Balears. Els infants tenen dos òrgans de decisió: Per un costat l'equip catalanobalear d'infants(CAJIM) compost per representants de les Coordinadores Diocesanes d’Infants que tinguin experiència al MIJAC, que s'encarrega de preparar i dinamitzar l’Assemblea Catalanobalear de Nens i Nenes, Compartir la vida de les diòcesis i Coordinar totes aquelles decisions que impliquin a tots els nens i nenes del Moviment catalanobalear. Per l'altre costat hi ha l'Assemblea Catalanobalear d'Infants, òrgan màxim de decisió dels infants i preadolescents del MIJAC, constituïda pels infants i preadolescents de les Coordinadores Diocesanes d'Infants i que te les funcions d'escollir el lema de la campanya catalanobalear i fer propostes i valoracions.
En quant als animadors l’òrgan màxim de decisió del MIJAC és l’Assemblea General que té les funcions de revisar i examinar el funcionament general del Moviment, aprovar el pla general d’activitats del Moviment i marcar les prioritats de treball i les orientacions generals. Un altre òrgan és el Consell Catalanobalear, aquest ha de ser vincle de comunió i cooperació entre si dels membres del MIJAC, facilitant el coneixement i el diàleg. Per últim, l'Equip permanent, escollit per l'Assemblea general executa totes les decisions del Consell Catalanobalear i de l’Assemblea General, convoca les reunions del Consell Catalanobalear, s'encarrega de les relacions amb altres moviments, elabora els pressupostos, l’estat de comptes, etc.

 

 

 

Etiquetes: reportatge